ഫാക്ടറി പരിസ്ഥിതി

chefengqu

ഉൽപ്പന്ന ഏരിയ പൂർത്തിയായി

baozhuang

പാക്കേജിംഗ് ഏരിയ

dianyaqu

വെൽഡിംഗ് വകുപ്പ്

banchenping

സെമി-ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഏരിയ

jiagong

പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ

jianyanqu

പരിശോധന ഏരിയ