കമ്പനി പരിസ്ഥിതി

company img2

ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക്

huikeshi

സ്വീകരണ മുറി

bangongshi

ഓഫീസ്

sushe

ഉറങ്ങാനുള്ള മുറി

yumaoqiu

ബാഡ്മിന്റൺ കോടതി

lanqiuchang

ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട്